Inleiding tot de CSRD eisen

De nieuwe EU-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving

Ontdek de CSRD eisen: richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving. Leer meten, rapporteren en verbeteren voor MKB tot beursgenoteerde bedrijven.

Als MKB-ondernemer of vertegenwoordiger van een beursgenoteerd bedrijf ben je wellicht bekend met de groeiende druk om duurzaamheidsprestaties te meten, rapporteren en verbeteren. Leer inzicht te krijgen waar de kansen liggen binnen jouw organisatie en hoe dit bijdraagt aan een toekomstbestendige strategie met daarbij de nieuwe Europese richtlijnen als uitgangspunt. Verken de basisprincipes en eisen van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) in dit blogpost en hoe je hier het beste op voor kunt bereiden.

Wat is de CSRD en waarom is de CSRD belangrijk?

De CSRD is een nieuwe EU-richtlijn die tot doel heeft duurzaamheidsverslaggeving naar een hoger niveau te tillen en te zorgen voor meer consistentie en transparantie op dit gebied. Voortbordurend op de bestaande NFRD (Non-Financial Reporting Directive)…
Het is een direct gevolg van de groeiende erkenning van het belang van duurzaamheidsprestaties en het verlangen naar vergelijkbare, betrouwbare en relevante informatie van bedrijven. Met de CSRD worden de rapportageverplichtingen uitgebreid en worden de eisen voor duurzaamheidsverslaggeving gestandaardiseerd, waardoor stakeholders beter geïnformeerd worden en bedrijven worden gestimuleerd om duurzaamheid serieus te nemen.

Wat zijn de belangrijkste CSRD eisen voor een audit?

Uitleggen over uitbreiding op bestaande rapportage verplichtingen / compliance / criteria
De CSRD introduceert een aantal belangrijke kenmerken die van invloed zijn op de rapportageverplichtingen van beursgenoteerde bedrijven. Enkele belangrijke aspecten zijn onder andere:

 1. Uitgebreidere verslaggevingsvereisten
  De CSRD breidt de verslaggeving verplichtingen uit tot meer bedrijven, waar voorheen enkel beursgenoteerde bedrijven moesten voldoen aan dergelijke rapportages is de CSRD ook relevant voor grote ondernemingen zoals mkb-ondernemingen en groot mkb-bedrijven. De mkb-ondernemingen en groot mkb-bedrijven, die eerder niet onder de rapportageverplichtingen vielen, worden nu wel geacht te rapporteren. Lees hier of jouw organisatie aan de CSRD verplichtingen moet voldoen…
 1. Strengere inhoudelijke vereisten
  De CSRD introduceert strengere eisen voor de inhoud van duurzaamheidsverslagen. Hierbij moet gedacht worden aan informatie over klimaatprestaties, milieueffecten, sociale impact en bestuursstructuren.
 2. Verplichte externe verificatie
  Een belangrijke vernieuwing in de CSRD is de controleverplichting van de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie. Dit garandeert de betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens. Momenteel zal dit gaan over ‘limited assurance’ van de data (beperkte mate van zekerheid), mogelijk dat voor toekomstige deze controleplicht wijzigt naar ‘reasonable assurance’ (redelijke mate van zekerheid) van de informatie binnen de duurzaamheidsverslaglegging.
 3. Digitale rapportagestandaard
  De CSRD introduceert een geharmoniseerde digitale rapportagestandaard om de consistentie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsgegevens te verbeteren. Dit zal het gemakkelijker maken voor belanghebbenden om gegevens te analyseren en te vergelijken tussen verschillende bedrijven.
 4. Tijdige rapportage
  Onder de CSRD zullen bedrijven worden verplicht om duurzaamheidsinformatie tijdig te rapporteren, zodat stakeholders actuele gegevens hebben om beslissingen te nemen.

CSRD Begrippen en definities

De CSRD kent een aantal sleutelbegrippen die van belang zijn om goed voorbereid te zijn en te kunnen voldoen aan alle CSRD richtlijnen. Lees over de begrippen die relevant zijn voor de CSRD en leer zo waar jij aan moet voldoen. Check jouw kennis over onderstaande begrippen, ben jij er klaar voor?

1. Materiële onderwerpen

De onderwerpen of thema’s die belangrijk zijn voor de duurzaamheidsprestaties en impact van een bedrijf op economisch, milieu- en sociaal gebied. Dit zijn de belangrijkste aspecten die van invloed zijn op zowel bedrijfsresultaten als de belangen van de wereld waarin dit bedrijf fungeert.

Denk aan; schending van mensenrechten, het hergebruiken van materialen volgens circulaire economie principes, diversiteit en inclusie in de organisatie, biodiversiteit en milieubescherming.

2. Dubbele materialiteit

Bedrijven moeten zowel rapporteren over de materiële onderwerpen die van invloed zijn voor de prestaties en situatie van het bedrijf (outside-in), als over de onderwerpen die een bredere invloed hebben op de maatschappij (inside-out). Hierdoor wordt van bedrijven verwacht dat ze niet alleen focussen op hun eigen belangen, maar ook rekening houden met de belangen van anderen.

Interne materialiteit (outside-in)
De materiële onderwerpen die direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering, de financiële prestaties en het concurrentievermogen van het bedrijf. Bij het beoordelen van interne materialiteit moet het bedrijf nagaan welke onderwerpen vanuit bedrijfsperspectief van groot belang zijn voor het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen en strategieën.

– Invloed van veranderende weersomstandigheden door de opwarming van de aarde (e.g. aanhoudende hitte en droogte die de opbrengst verkleint)
– Afname van energiebehoefte (e.g. door meer zelfvoorzienend te zijn met zonnepanelen)
– Kostenbesparingen door duurzame investeringen (e.g. vervangen van oude, op fossiele brandstof draaiende, machines)


Externe materialiteit (inside-out)
De onderwerpen die van belang zijn voor externe belanghebbenden en de bredere samenleving. Het zijn duurzaamheidskwesties die van invloed zijn op belanghebbenden buiten het bedrijf, zoals klanten, leveranciers, investeerders, gemeenschappen en milieu. Bij het beoordelen van externe materialiteit moet het bedrijf nagaan welke onderwerpen relevant zijn voor de maatschappij en welke kwesties van invloed zijn op de verwachtingen en belangen van externe belanghebbenden.

– Hoe een bedrijf voor werknemers zorgt (e.g. werknemers moeten meer dan 12 uur lang werken in een grote fabriekshal)
– De mate waarin een bedrijf bijdraagt aan sociale gebiedsontwikkeling 
– De keuze voor materialen, bijvoorbeeld hernieuwbare bronnen of conflict materialen (e.g. vervangen van glasvezel isolatie door leem en lisdodde)
– De impact op de samenleving en het klimaat door de delving van deze materialen (e.g. het winnen van mineralen uit conflictgebieden als Congo)

3. Scope 1, 2 en 3

Het verschil met voormalige duurzaamheidsverslaggevingen zoals de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) is dat deze voornamelijk betrekking hebben op Scope 1 en Scope 2 in de rapportage Met de nieuwe CSRD richtlijnen is nu ook Scope 3 toegevoegd aan de verslaggevingscriteria. 

Wat is scope 1 binnen de CSRD?

Scope 1 omvat directe broeikasgasemissies die rechtstreeks voortkomen uit de activiteiten van een bedrijf. Dit omvat bijvoorbeeld emissies vanuit verbranding van brandstoffen in eigen installaties, het vrijkomen van broeikasgassen uit industriële processen en emissies van het eigen wagenpark.

Uitstoot van broeikasgassen uit industriële processen, zoals emissies van fabrieksinstallaties en productieprocessen of directe emissies van CO2 en andere broeikasgassen door de verbranding van fossiele brandstoffen in het eigen wagenpark van een bedrijf.

Wat is scope 2 binnen de CSRD?

Scope 2 omvat indirecte broeikasgasemissies die ontstaan door het gebruik van ingekochte elektriciteit, warmte of stoom door het bedrijf. Deze emissies komen niet direct voort uit de eigen activiteiten van het bedrijf, maar zijn het gevolg van het gebruik van externe bronnen voor energie.

Indirecte emissies van CO2 en andere broeikasgassen als gevolg van het gebruik van elektriciteit die het bedrijf inkoopt voor zijn activiteiten.

Wat is scope 3 binnen de CSRD?

Scope 3 omvat andere indirecte broeikasgasemissies die ontstaan door de activiteiten van het bedrijf, maar die zich voordoen buiten de directe invloedssfeer van het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld emissies zijn die ontstaan bij de productie van ingekochte goederen en diensten, het gebruik en afvoer van producten, zakelijke reizen en woon-werkverkeer van medewerkers.

Emissies die ontstaan bij de productie van ingekochte goederen en diensten, zoals grondstoffen, materialen of producten.
Emissies die worden veroorzaakt door het gebruik en de afvoer van producten nadat ze zijn verkocht, inclusief de gehele levenscyclus van het product.
Broeikasgasemissies die voortkomen uit zakelijke reizen en woon-werkverkeer van medewerkers, inclusief vliegreizen, autoritten en openbaar vervoer.

4. Niet-financiële prestaties

De prestaties van een bedrijf die niet direct worden weerspiegeld in de traditionele financiële rapporten, zoals winst- en verliesrekeningen of balansen. Onder de CSRD wordt van bedrijven verwacht dat ze verslag uitbrengen over hun niet-financiële prestaties, waaronder milieu- en sociale prestaties, om een alomvattend beeld te geven van hun impact op duurzaamheid.

De vermindering van CO2-uitstoot door energie-efficiëntie-initiatieven en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

5. Risico- en kansenbeheer

De verplichting van bedrijven om de risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid te identificeren, te beoordelen en te beheren. Door een effectief risico- en kansenbeheer toe te passen, kunnen bedrijven hun duurzaamheidsprestaties verbeteren en zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Aanpassen van productieprocessen om minder grondstoffen te verspillen en het implementeren van maatregelen om de kwetsbaarheid van toeleveringsketens voor klimaatverandering te verminderen.

6. Diversiteit en inclusie

Onder de CSRD moeten bedrijven rapporteren over hun inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie binnen hun organisatie. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens over de vertegenwoordiging van vrouwen en diversiteit in sociaal-/ culturele achtergronden in bestuursorganen en managementfuncties.

Programma’s implementeren om een inclusieve werkcultuur bevorderen waar alle medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen, en trainingen aanbieden om bewustzijn en respect voor diversiteit te vergroten.

7. Due diligence

De verplichting van bedrijven om een zorgvuldigheidsproces toe te passen om de impact van hun activiteiten op het milieu en de samenleving te evalueren en passende maatregelen te nemen om negatieve gevolgen te minimaliseren.

Grondig onderzoek uitvoeren naar de milieu- en sociale impact van leveranciers voor een langdurige samenwerking.

8. Stakeholderbetrokkenheid

Bedrijven moeten communiceren en in dialoog treden met hun belangrijkste belanghebbenden, zoals werknemers, klanten, leveranciers en de bredere gemeenschap, om inzicht te krijgen in hun behoeften en verwachtingen met betrekking tot duurzaamheid.

Regelmatig overleg en consultaties organiseert met werknemers, klanten, leveranciers en gemeenschappen om hun input en feedback te verzamelen over duurzaamheidsinitiatieven en besluitvorming.

9. Klimaatprestaties 

De rapportage over de inspanningen van een bedrijf om klimaatverandering tegen te gaan, zoals emissiereductiedoelstellingen, gebruik van hernieuwbare energie en klimaatgerelateerde risico’s en kansen.

CO2-uitstoot verminderen door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntiemaatregelen te implementeren.

DE CSRD EISEN EN BELANGEN SAMENGEVAT

Ontdek de kansen die de CSRD biedt om jouw bedrijf klaar te stomen voor een duurzame, toekomstbestendige strategie. Deze EU-richtlijn stimuleert transparantie en consistentie door te rapporteren over zowel interne als externe materiële onderwerpen. Strengere eisen, externe verificatie en digitale rapportagestandaarden verhogen de geloofwaardigheid. Door duurzaamheid serieus te nemen, kun je jouw claims beter onderbouwen en strategische voordelen behalen. New Economy helpt je bij het ontwikkelen en implementeren van deze strategie, waardoor je beter voorbereid bent op een duurzame toekomst. Als MKB-ondernemer, groot-MKB of beursgenoteerd bedrijf is het cruciaal om deze richtlijn te omarmen en te voldoen aan de rapportageverplichtingen, en zo een positieve impact op duurzaamheid te bewerkstelligen.

Neem nu contact op om meer informatie te krijgen over wat jij kunt doen om jouw organisatie het beste voor te bereiden op de CSRD.

New Economy werkt samen met 2Impact en helpt bedrijven op weg de kansen van de CSRD te benutten voor een heldere en impactvolle strategie.

Bold guy with glasses and a beard laughing into the camera
Jonah Link
Senior Impact & Data Analyst

jonah@neweconomy.eco

Jonah is sterk ervaren in het verhelderen van complexe materie, waaronder ingewikkelde toeleveringsketens en sectoren. Hij slaagt erin om deze zaken op een begrijpelijke en duidelijke manier uit te leggen, vertaalt complexe data moeiteloos naar praktische analysemodellen, van schaduwkosten tot kosten-batenanalyses. Met zijn achtergrond in milieuwetenschappen, duurzame bedrijfskunde en innovatie, voorziet hij organisaties, in vrijwel alle sectoren van (land)bouw- tot en met de maakindustrie, van waardevolle inzichten en concrete stappen om de milieu-impact te verminderen en de bedrijfswaarde te verhogen.

Als LCA specialist helpt Jonah organisaties strategisch voor te bereiden op de uitdagingen en kansen op dit gebied. Zijn aanpak biedt praktische handvatten om gericht actie te ondernemen en zo de milieu-impact te verminderen, terwijl tegelijkertijd de toegevoegde waarde voor het bedrijf wordt vergroot.

Zet nu de eerste stap

   nl_NLDutch
   Scroll naar boven