MKBA voor regio’s

Maatschappelijke kosten en baten analyse ter onderbouwing van duurzame claims


Een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) biedt inzicht in de totale kosten en baten van een regionaal project of bijvoorbeeld een bestemmingsplan.

Met een MKBA worden zowel de economische waarde als de lastig kwantificeerbare waarden zoals bijdrage aan biodiversiteit, welzijn, werkgelegenheid, economische activiteit in de regio en geluk in kaart gebracht waardoor een volledig beeld ontstaat. Zodat er beter beslissingen kunnen worden genomen op financieel, planologisch of bestuurlijk niveau.

Onderbouwing duurzame claims

Een MKBA is een afwegingsinstrument waarmee sectoroverstijgend alle maatschappelijke impact van een (ruimtelijk) plan in beeld worden gebracht voor betrokkenen (overheid, bedrijven en burgers). Zowel de korte als de lange termijn baten worden hierin meegenomen en uitgedrukt in een financiële waarde (€). Hierdoor wordt het mogelijk keuzes te maken die de meeste waarde creëren voor de (leef)omgeving. 

Daarmee zorgt het voor een onderbouwing van de korte- en lange termijn effecten van een beoogd plan. Ook kunnen alternatieven vergeleken worden. Duurzame projecten hebben vaak investeringen nodig die zich op de lange termijn uitbetalen in ecologische en maatschappelijke waarden. Een MKBA kan helpen bij het identificeren en kwantificeren van langetermijnbaten, zoals energiebesparingen, vermindering van milieuschade en verbetering van de levenskwaliteit.

De route

De route

1

Scope

Bepaling scope van project en identificatie van alle belanghebbenden.

2

Analyse

 • Maatregelen: activiteiten die zullen plaatsvinden binnen het project.
 • Kwaliteitsverandering: vaststelling van de kwaliteitsverandering.
 • Kosten & baten: indicatieve financiële waarde van de maatregelen en de kwaliteitsverandering.

3

Nulalternatief

Met het nulalternatief wordt geschetst wat de impact is wanneer het initiatief niet zal plaatsvinden. Dit biedt inzicht in de positieve en negatieve aspecten.

4

Conclusies

De bevindingen van de MKBA worden op een heldere wijze communiceerbaar gemaakt voor de verschillende belanghebbenden

Succesverhalen

Recente reststromenanalyses voor bedrijventerreinen

Systemic representation of the Dura Vermeer Case

Dura Vermeer en CSRD

CSRD compliant dankzij onze Methodiek CO2

JOYinCARE productontwikkeling

Van LCA naar duurzame inkoop en productie

Resultaat

Praktische ondersteuning die aansluit bij de behoeftes van jouw organisatie. Inzichten om economisch voordeel te behalen en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan het ecosysteem.

 • Inzicht huidige CO2-impact van de gehele bedrijfsvoering
 • Concrete nieuwe kansen CO2 reductie
 • Handvatten strategiebepaling

Verder dan

Enkel CO2-impact?

Vul deze nulmeting aan met een impactanalyse op gezondheid, schaarste, toxiciteit en ecokosten en wees zodoende voorbereid op actuele wet- en regelgeving.

 • Analyse impact ecosystemen, bijvoorbeeld voor biodiversiteit, land- en watergebruik, sociaal
 • Analyse kritische/conflict/schaarste materialen
 • Verkenning ecokosten
 • Benchmarking: SDG’s, B-Corps, bouwstandaarden (MKI/MPG/EPD)

Relevante diensten

icon illustrating the search for a climate action plan

Climate Action Plan

Visievorming voor regionale kansrijke klimaatoplossingen

icon illustrating a global network

Programma Maker

Complexe doelen verwezenlijken samen met New Economy’s kwartiermakers

icon illustration the search for regenerative transformation opportunities

Transformation Opportunities

Actuele maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een heldere visie

Zet nu de eerste stap

   nl_NLDutch
   Scroll naar boven